Nieuws

Oktober 2016: Opdracht Veiligheidsregio Utrecht

Een erg uitdagende opdracht bij de VRU: in de dynamiek van het exploitatievraagstuk van de repressieve huisvesting, waarin 26 regiogemeenten en 67 brandweerposten op de best mogelijke manier en naar behoefte moeten worden ondersteund, maatwerkpakketten ontwikkelen en uitwerken vanuit de afdeling Facilitair & Inkoop. Verder de projectmatige aanzet geven voor de aanschaf en implementatie van een FMIS. en sturing geven aan het team Facilitair Beheer.

Juli 2016: Opdracht Gemeente Valkenswaard

Mooie opdracht binnen van de Gemeente Valkenswaard voor advisering bij de heropzet van de exploitatie van het complex De Nieuwe Hofnar. De Gemeente heeft zowel een eigenaarsrol als een huurdersrol in te vullen. Men wil in nauwe samenwerking met de andere gebruikers en huurders van het pand ) een nieuwe, transparante beheerconstructie ten aanzien van de exploitatie van de ruimten realiseren. De betrokken partijen hebben hiervoor eerder al een intentieovereenkomst gesloten. De ontwikkeling van het nieuwe beheermodel moet worden gecombineerd met de opzet van een gezamenlijk facilitair dienstenpakket. De Gemeente beoogt onder meer het technisch beheer en onderhoud van het Hofnarcomplex transparanter te maken, de levendigheid van het gebied te versterken en uitwisseling en samenwerking tussen de diverse gebruikers en huurders te faciliteren.

Juni 2016: Nieuwe Aanbestedingswet per 1 juli van kracht

De aanbestedingswet van 2012 is gewijzigd en door de 1e Kamer goedgekeurd. Deze is per 1 juli 2016 van kracht.Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbestedingen. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument in plaats van Eigen Verklaring
Het Uniform Aanbestedingsdocument (UEA) vervangt in de gewijzigde wet de Eigen Verklaring. De Europese Commissie heeft voor de UEA een tool ontwikkeld. In de praktijk blijken veel aanbestedende diensten en ondernemers problemen te ondervinden met het controleren van het door hen gegenereerde of ingevulde document. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom een interactief pdf-formulier, dat u naar verwachting vanaf 1 juli 2016 kunt downloaden via pianoo.nl.
2. Regime voor sociale en specifieke diensten in plaats van 2B-diensten
De 2B-diensten zijn per 18 april 2016 vervallen. Een groot deel van de oude 2B-diensten valt sinds die datum onder een nieuw regime voor sociale en andere specifieke diensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Met de CPV-zoektool van PIANOo kunt u zien of een bepaalde dienst onder het nieuwe regime voor sociale en specifieke diensten valt of niet.
3. EMVI wordt de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria
In de gewijzigde Aanbestedingswet wordt EMVI de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv/bpkv), levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. Wat betekent dat in de praktijk? Voor het gunnen op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding heeft PIANOo een handreiking opgesteld. Hiernaast heeft PIANOo een handreiking opgesteld voor gunnen op basis van levenscycluskosten.
4. Publiceren van de niet-wezenlijke wijziging
Bij een niet-wezenlijke wijziging hoeft de aanbesteding niet opnieuw te worden uitgevoerd. Volgens de wet moet deze wijziging echter wel worden gepubliceerd op TenderNed. De verplichting om een niet-wezenlijke wijzing te publiceren betekent een belangrijke rol voor het contractmanagement en vraagt om duidelijke afspraken binnen de eigen organisatie.
5. Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) en inhuurmarktplaatsen
Vanwege het verdwijnen van het 2B-regime, is voor de inhuur van externen bijna altijd het volledige aanbestedingsregime van toepassing. Waar in het verleden een inhuurmarktplaats werd gebruikt, richten nu veel aanbestedende diensten voor de inhuur van externen een dynamisch aankoopsysteem (DAS) in. PIANOo ontwikkelt een handreiking over de toepasbaarheid van een DAS voor de inhuur van personeel met aandachtspunten voor het inrichten van een DAS. Deze handreiking is in juli beschikbaar.
6. Meer ruimte voor dialoog, innovatie en duurzaamheid
De gewijzigde Aanbestedingswet biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en meer ruimte voor het uitvragen van duurzame en innovatieve oplossingen. Een nieuwe aanbestedingsprocedure hiervoor is het innovatiepartnerschap. PIANOo heeft een factsheet Innovatiepartnerschap opgesteld met de eerste aanbevelingen rondom het doorlopen van deze procedure en een vernieuwde handreiking Marktconsultatie.
7. Meer uitsluitingsgronden
In de gewijzigde Aanbestedingswet zijn meer uitsluitingsgronden opgenomen, zowel dwingend (verplicht) als facultatief (vrijwillig). Het themadossier Integriteit op PIANOo geeft meer informatie en handreikingen hiervoor.

https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012